Gestió de pagament

L’abonament del servei de menjador pels alumnes usuaris, fixes o esporàdics, es podrà fer mitjançant:

– Domiciliació bancària
Pels usuaris fixes. Si les dades de l’autorització bancària han estat facilitades per la família.

– Ingrés bancari o transferència al compte del servei de menjador
Banc de Sabadell: ES70 0081 1666 10 0001081612
Cal entregar el comprovant de l’ingrés a l’AMPA (amb una foto per Whatsapp o Telegram al telèfon de l’AMPA o per correu electrònic a ampa@ampabalta.cat).

– Pagament en efectiu o amb tarjeta de crèdit al despatx de l’AMPA, sempre amb cita prèvia.

– A la xarxa de caixers automàtics de Banc de Sabadell
A través de l’opció “altres operacions” i seguidament “operacions a tercers“.
El codi de centre és el 130700. Com a informació addicional cal introduir el nom de l’alumne i el curs.
Consulta la guia (pdf) a l’apartat de Documents.

Per fer ús del menjador i de qualsevol altre servei que ofereix l’AMPA s’ha d’estar al corrent de pagament. Si no s’ha fet efectiu el pagament dins dels 15 primers dies del mes següent d’haver fet ús del servei, s’estudiarà la possibilitat de no poder usar el mateix ni qualsevol altre fins que es regularitzi el deute.

L’impagament del servei o el retorn d’algun rebut serà comunicat a la família immediatament i caldrà abonar el deute abans de 4 dies, fent-se càrrec també de les despeses bancàries de la devolució.

En cas que es retornin dos rebuts consecutius i s’acumuli el deute, es donarà de baixa del servei i no es podrà fer ús del menjador ni de cap altre servei de l’AMPA fins que no s’hagi pagat el que es deu.