Material d’Aula

El Baltà és una escola flexible i innovadora que treballa per aconseguir un currículum cada cop més flexible que permeti adaptar-se millor a cada infant; als seus interessos, personalitat, capacitats i talents.

En aquest sentit estem immersos en un canvi metodològic gradual que passa d’un model més uniformador a un model amb activitats i estratègies didàctiques que permeten atendre millor les necessitats individuals. Això implica una disminució paulatina dels llibres de text com a base de l’aprenentatge de l’alumnat i una necessitat d’usar nous materials i recursos adaptats al nou model.

És aquí on apareix el Projecte de Socialització de Llibres i Material Didàctic. Aquest projecte va dirigit especialment a les famílies de 1r fins a 6è d’educació primària; ja que en aquesta franja d’edat hi ha materials didàctics imprescindibles per a seguir el curs.

Què entenem com a materials socialitzables

• Tots els materials bibliogràfics que l’alumnat necessiti tenir a l’abast de l’aula per a un treball determinat dins les diferents àrees.
• Tots aquells materials didàctics que permetin a l’alumnat acostar-se al coneixement i a l’experiència pràctica en un moment determinat.
• Els instruments de música per a desenvolupar el projecte +Música. 

Propòsits del projecte

• Educar pel consum responsable i sostenible i per l’estalvi econòmic.
• Promoure els valors de la conservació responsable dels materials de treball, la cooperació, la solidaritat i el saber compartir els recursos amb la resta de companys.
• Reduir de manera significativa la despesa familiar en concepte de llibres i material didàctic complementari de les diferents àrees.
• Fomentar la cooperació entre alumnat, famílies i professorat.
• Millorar qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres per a totes les àrees i en els diferents nivells.