Extraescolars

L’AMPA proposa cada any un programa d’activitats extraescolars que inclou activitats noves i de qualitat, atractives, que complementen l’ensenyament lectiu. Aquestes propostes sorgeixen d’una enquesta a les famílies sobre les preferències i interessos en aquest àmbit.

A continuació us oferim l’oferta d’activitats extraescolars per aquest curs 2022-2023.
Trobareu el full d’inscripció a l’apartat Documents de la web.

Funcionament i normativa

– Les places són limitades. Hi ha dos períodes d’inscripció a l’any (que s’anuncien degudament). Un cop finalitzat el període d’inscripcions es revisen totes les peticions. Si en algun cas les inscripcions superen les places disponibles,  es fa un sorteig entre totes les sol·licituds. I en cas que quedin places lliures es pot inscriure a l’infant en qualsevol moment. Per formalitzar la inscripció cal entregar al despatx de l’AMPA el formulari que us podeu descarregar a l’apartat de Documents.

– Les activitats extraescolars començaran a partir del 3 d’octubre i finalitzaran la setmana del 5 de juny de 2021

– Quan les activitats extraescolars comencin a l’hora de sortida de l’escola, els monitors recolliran directament als nens/es de les classes. La sortida es farà sempre per la porta del carrer Francesc de Paula Bové. Cal respectar l’horari de sortida de totes les activitats.

– Cap nen podrà marxar sol de l’escola a no ser que el pare/mare/tutor hagi signat una autorització i l’hagi entregat a l’AMPA.

– En cas que les inclemències del temps impedissin la realització normal de l’activitat, el monitor/a es farà càrrec dels participants dintre del mateix horari, organitzant les activitats paral·leles o complementàries que consideri oportunes, excepte en les activitats en què s’hagi pactat un altra solució amb les famílies.

– L’AMPA es reserva el dret de modificar horaris, dies i espais, així com de no tirar endavant l’activitat per manca de nens/es.

– Les activitats d’ extraescolars es començaran a cobrar, per domiciliació bancària, la segona setmana d´inici. Els pagaments es fraccionaran per trimestres:
Primer rebut: la primera setmana d’octubre.
Segon rebut: la segona setmana de gener.
Tercer rebut: la primera setmana d´abril.
Si voleu un sol rebut en el cobrament de les activitats ens ho feu saber.

– Si el banc/caixa ens retorna algun rebut corresponent a les activitats, es cobraran les despeses ocasionades. En cas de no posar-se al corrent, i després de l’avís pertinent, el nen/a serà donat de baixa de l’activitat.

– Per poder fer qualsevol activitat organitzada per l’ampa cal estar al corrent en tots els rebuts de l’AMPA.

– Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA no poden fer la inscripció a les activitats.

– Les altes de les activitats extraescolars són trimestrals: de setembre-octubre/desembre, gener/març i abril/juny. En cas de començar l’activitat un cop iniciat el trimestre, només es pagarà la part proporcional fins a final de trimestre.

– Les baixes s’han de comunicar a l’Ampa per escrit abans del dia 20 de l’últim mes del trimestre (desembre i març). Així l’Ampa té el temps necessari per no girar el rebut del trimestre següent i poder evitar despeses bancàries innecesàries.

– Qualsevol baixa a mig trimestre no té dret de devolució de l’import trimestral facturat. Sí que es permet canviar d’activitat a mig trimestre i amortitzar l’import facturat (sempre que hi hagi places disponibles a l’activitat que es demani i aquest fet no destorbi el funcionament i la dinàmica del grup).

– Si per qualsevol motiu no relacionat amb conductes contràries a les normes de convivència, observéssim que un nen/a no realitza o no permet que una activitat es realitzi amb normalitat, ens posaríem en contacte amb les famílies per solucionar-ho.

– L’AMPA es reserva el dret de modificar, interpretar o aplicar aquestes normes en els casos en què les circumstàncies específiques ho demanin.

– En cas de conflictes d’interpretació, la decisió la prendrà la Junta Directiva de l’AMPA per votació majoritària dels seus membres presents.

– El preu de les activitats inclouen l’assegurança general (4€).

– Cal recordar-vos que durant les activitats extraescolars la porta de l’escola romandrà tancada, i un cop finalitzades aquestes no està permès quedar-se dins l’escola.

El coordinador de les activitats extraescolars és l’Ernesto Ginebra. Horari d’atenció a les famílies: cal demanar cita prèvia. Telèfon: 93 890 43 63 Correu electrònic: activitats@ampabalta.cat